webmaster

Výška členského na kalendárny rok je 25 € a bola schválená na obdobie rokov 2015 – 2019. Úhrada je možná osobne v centrále, alebo prevodom na účet č. 4004419165/7500. Do poznámky treba uviesť svoje meno prípadne číslo členského preukazu. Členské je možné zaplatiť aj na viac rokov dopredu. Je to každého člena osobné rozhodnutie. Úhrada pre príslušný kalendárny rok, je do 31.marca.

Od 1.12.2014 je v platnosti zbraňová amnestia. Čo to konkrétne znamená. Počas vyhlásenia zbraňovej amnestie v Zbierke zákonov, každý držiteľ nelegálne držanej zbrane môže požiadať o jej legalizáciu. Nie je podstatné či je, alebo nie je držiteľom zbrojného preukazu ( ZP ). Legalizácia prebieha nasledovne. Majiteľ takejto zbrane navštívi príslušné Okresné oddelenie PZ, odbor evidencie a urobí oznámenie. Príslušník PZ nie je oprávnený položiť, otázku ako došlo k nadobudnutiu. Vypíše sa tlačivo, ktoré oznamovateľ podpíše. Zbraň ide na balistickú expertízu. Trvá to zhruba pol roka. Doba sa odvíja od množstva odovzdaných zbraní počas trvania amnestie. Keď sa zbraň vráti, a je v poriadku, nebola v minulosti použitá pri trestnom čine, majiteľ má niekoľko možností. 1. Je držiteľom ZP s niektorým oprávnením umožňujúcim príslušnú zbraň vlastniť, zbraň má identifikovateľné výrobné číslo, ( ak nemá musí požiadať Min.vn. o vydanie nového) urobia sa tlakové skúšky, požiada o vydanie technického preukazu a stáva sa jej vlastníkom. Spoplatnený je úkon tlakových skúšok a vydanie technického preukazu zbrane. 2. Nie je držiteľom ZP, ale rozhodol sa zbraň si ponechať. Musí zabsolvovať legislatívny postup na získanie ZP. Po jeho získaní všetko prebieha ako v bode 1.  3. Nie je držiteľom ZP a zbraň nechce, môže spraviť prehlásenie, že zbraň daruje konkrétnej osobe, ktorá je držiteľom ZP a dar prijíma. Tá potom realizuje všetky vyššie uvedené postupy na vydanie technického preukazu zbrane. V prípade, že nenájde darcu, zbraň prepadá v prospech štátu. A jedna poznámka nakoniec. Je podstatné vedieť pri rozhodnutí legalizovať zbraň o jej pôvode prípadne histórii. Prajem všetkým, ktorý sa rozhodnú k tomuto kroku hlavne trpezlivosť.