Výška členského na kalendárny rok je 25 € a bola schválená na obdobie rokov 2015 – 2019. Úhrada je možná osobne v centrále, alebo prevodom na účet č. 4004419165/7500. Do poznámky treba uviesť svoje meno prípadne číslo členského preukazu. Členské je možné zaplatiť aj na viac rokov dopredu. Je to každého člena osobné rozhodnutie. Úhrada pre príslušný kalendárny rok, je do 31.marca.