VŠEOBECNÉ A ŠPECIÁLNE PRAVIDLÁ ŠPORTOVEJ STREĽBY PRE  DISCIPLÍNY SAMONABÍJACIA PUŠKA  3×10 RÁN a ĽUBOVOĽNÁ PUŠKA 3×10 RÁN

1.0     ÚVOD
1.1    Pravidlá pre samonabíjaciu a ľubovoľnú pušku boli vypracované za účelom zjednotenia pravidiel pri organizácii súťaží. Súčasne boli využité skúsenosti z organizovania už uskutočnených súťaží.
1.2     Pravidlá slúžia ako odporučenie organizátorom, ako jednotne postupovať pri organizácii súťaží.

2.0     VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
2.1    Účelom a cieľom týchto pravidiel je zjednodušiť konanie streleckých súťaží v disciplíne samonabíjacia a ľubovoľná puška.
2.2     Na všetkých súťažiach, ktoré budú organizované streleckými klubmi a budú súčasťou ligy alebo majstrovstiev republiky, musia byť tieto pravidlá dôsledne dodržiavané.
2.3    Súťaže v týchto disciplínach sú súťaže jednotlivcov.
2.4    Pre riadenie súťaží je usporiadateľ povinný ustanoviť organizačný výbor, spracovať propozície súťaže, v ktorých vymedzí prípadné miestne úpravy a menuje hlavných funkcionárov.
2.5    Technické otázky jednotlivých pretekov spadajú do kompetencie hlavného rozhodcu, ktorý musí vyriešiť všetky otázky neupravené týmito pravidlami alebo propozíciami preteku.
2.6.   Usporiadateľ môže usporiadať pretek len pre jednu disciplínu.Platí to pre ligové a majstrovské preteky. Klubové súťaže sa môžu konať v oboch disciplínach v rámci preteku.

3.0    STRELNICA A STRELISKO
3.1    Strelnica musí byť 100 m s ľubovoľným počtom streleckých stanovísk. Palebná čiara musí byť rovnobežne s líniou terčov.
3.2    Strelnica musí zodpovedať podmienkam pre streľbu z guľových zbraní bez obmedzenia kalibru.
3.3    Strelecké stanovisko s minimálnou šírkou 1,4 m sa odporúča viditeľne označiť. Terče musia byť označené tak, aby ich bolo možné rozpoznať za normálnych podmienok
z palebnej čiary. Na otvorených strelniciach sa odporúča postaviť veterné ukazovatele.
3.4.   Za palebnou čiarou musí byť dostatočný priestor pre činnosť rozhodcov. V tomto priestore je zakázané fajčiť, hlasito hovoriť, požívať alkohol a musia tu byť vypnuté mobilné telefóny.
3.5    Každé strelecké stanovisko musí byť vybavené:

 1. podložkou na ležanie,
 2. lavicou alebo stolíkom na odloženie najnevyhnutnejších pomôcok a zbrane.

4.0    ZBRANE
4.1.   Samonabíjacia puška komorovaná na náboj v kal. 7,62×39 je rozdelená do kategórií:

 1. ŠTANDARD – Puška musí byť samonabíjacia s minimálne jedným skráteným zásobníkom na 10 nábojov, s otvorenými mechanickými mieridlami, prípadne kolimátorom, alebo holografickým zameriavačom bez optického zväčšenia. Musí mať fungujúcu poistku. Povolená je úprava prípadne výmena pažby a úchopových častí zbrane. Povolené doplnky k zbrani sú: úsťová brzda, predná rúčka, gumová botka.
 2. OPEN – Puška musí byť samonabíjacia s minimálne jedným skráteným zásobníkom na 10 nábojov,s optickým zariadením bez obmedzenia zväčšenia.Musí mať fungujúcu poistku. Povolené sú úpravy zbrane smerujúce k zvýšeniu presnosti streľby. Zakázané sú úpravy a zásahy do bezpečnostných a poistných systémov zbrane a dvojnožka.

4.2       Ľubovoľná puška komorovaná na náboj so stredovým zápalom je rozdelená
do kategórií:

 1. ŠTANDARD – Puška musí byť opakovacia, samonabíjacia, jednovýstrelová s otvorenými  mechanickými prípadne dioptrickými mieridlami, alebo kolimátorom prípadne holografickým zameriavačom bez optického zväčšenia. S doplnkov je povolená len úsťová brzda.
 2. OPEN – Puška môže byť opakovacia, samonabíjacia, jednovýstrelová vybavená optickým zariadením bez obmedzenia zväčšenia. Povolené sú úpravy zbrane smerujúce k zvýšeniu presnosti streľby. Zakázané sú zásahy do bezpečnostných a poistných systémov zbrane a dvojnožka.

5.0     STRELIVO
5.1     V kategórii samonabíjacia puška je povolené použiť komerčne vyrábané strelivo, prípadne prebíjané strelivo v kal. 7,62×39.
5.2     V kategórii ľubovoľná puška je povolené použiť akékoľvek komerčne vyrábané aleboprebíjané strelivo so stredovým zápalom.

6.0     TERČE
6.1     Pri všetkých streleckých pretekoch sa môžu používať len terče zodpovedajúce týmto pravidlám.
6.2     Disciplína samonabíjacia puška, ľubovoľná puška, kategória ŠTANDARD, terč – Nekryte ležiaca figúra s kruhmi – terč 4-135 – P s vonkajším priemerom desiatky 100 mm (+0,0 mm -1 mm)
6.3     Disciplína samonabíjacia puška,ľubovoľná puška, kategória OPEN,terč č.4 redukovaný 135 P-1 s vonkajším priemerom desiatky 50 mm (+0,0 mm -1 mm)
6.4     Terče sú umiestnené vo vzdialenosti 100 mod palebnej čiary.
6.5     Terče by mali byť umiestnené v rovnakej výške, na rovnakej podložke alebo terčovom zariadení.
6.6     Terče majú byť minimálne 80 cm nad zemou. V terčovej línii musia byť v rovnakejvýške.
6.7     Medzery medzi terčmi v línii musia byť minimálne ako je šírka terča.
6.8     Pre  majstrovské súťaže jeden nástrelný a tri súťažné terče pre každého pretekára. Pre ligové, klubové a verejné súťaže je povolené použiť na nástrel súťažný terč pre streľbu v polohe ľah s tým, že nástrelné rany sa zalepia.
6.9     Terče musia byť označené číslami alebo menom strelca.
6.10   Súťažné terče musia byť po každej odstrieľanej položke odstránené určenými osobami a okamžite odovzdané vyhodnocovateľom. Po vyhodnotení môže byť terč sprístupnený k nahliadnutiu pretekárovi. Do vyhlásenia výsledkov súťaže nesmie pretekár odnášať terč. Ak tak urobí,           je diskvalifikovaný.

7.0     VYBAVENIE A POMÔCKY
7.1     Rozhodca má právo skontrolovať strelcovo vybavenie a zbraň. Kontrola sa robí pred alebo poukončení preteku.
7.2     Povolené pomôcky: pozorovací ďalekohľad, podložka na ležanie, podložka pod priehlavok, (strelecké rukavice, kabát, nohavice,obuv v zmysle pravidiel ISSF prepuškové disciplíny), remeň.
7.3     Povinné ochranné pomôcky: chrániče sluchu.
7.4     Zakázané pomôcky: pevné spojenie prednej a zadnej časti zbrane so streleckým stanoviskom.

8.0     POLOHA PRI STREĽBE
8.1     Strieľa sa v polohe a poradí: ležmo,stojmo, kľačmo.
8.2     Poloha v ľahu – ležmo.

 1. Strelec môže ležať na povrchu streleckého stanoviska alebo na streleckej podložke.
 2. Streleckú podložku môže použiť aj tak, že si o ňu oprie lakte.
 3. Telo musí spočívať vystreté na streleckom stanovisku hlavou smerom k terčom.
 4. Pušku môže držať iba oboma rukami a opierať o rameno.
 5. Puška sa nesmie dotýkať ani opierať o iný bod alebo predmet.
 6. Držanie pušky môže byť spevnené remeňom.
 7. V puške musí byť použitý krátky 10 ranový zásobník.

8.3     Poloha v stoji – stojmo.

 1. Strelec musí stáťvoľne oboma nohami na podlahe streleckého stanoviska alebo na streleckej podložke bez akejkoľvek opory.
 2. Puška sa nesmie opierať o kabát alebo hrudník mimo oblasti pravého ramena a pravej časti hrudníka.
 3. Ľavé nadlaktie a lakeť sa môže opierať o hrudník alebo bok.
 4. Puška sa nesmie dotýkať žiadneho iného bodu alebo predmetu ani sa oň opierať.
 5. Držanie pušky môže byť spevnené remeňom.

8.4     Poloha v kľaku – kľačmo.

 1. Strelec sa môže dotýkať povrchu streleckého stanoviska špičkou pravej nohy, pravým kolenom, ľavým chodidlom.
 2. Ľavý lakeť sa musí opierať o koleno.
 3. Držanie pušky môže byť spevnené remeňom.
 4. Puška sa nesmie dotýkať žiadneho iného bodu alebo predmetu.
 5. V žiadnom bode sa však povrchu streleckého stanoviska nemôže dotýkať stehno alebo sedacia časť.
 6. Medzi sedaciu časť strelca a pätu sa nesmú vkladať žiadne predmety.
 7. Podložka pod priehlavok pravej nohy je povolená.

9.0     BEZPEČNOSŤ
9.1     Riadiaci streľby pri každom zahájení zmeny strelieb uskutoční úvodné poučenie o bezpečnosti pri zaobchádzaní so zbraňami a pohybe na strelnici.
9.2     Mimo strelecké stanovisko musia byť všetky zbrane nenabité, v bezpečnostnom stavealebo v transportnom obale.
Bezpečnostným stavom sa rozumie: Zo samonabíjacej a opakovacej zbrane je vybratý zásobník, záver je otvorený a nábojová komora je prázdna.
9.3     Bez povolenia riadiaceho streľby nie je možné vystreliť. Streľba na sucho a cvičné mierenie je možné len na palebnej čiare.
9.4     Zbraň sa môže nabíjať len na streleckom stanovisku a to až na pokyn riadiaceho streľby na signál NABÍJAŤ. Strelec pri nabíjaní (i prebíjaní) musí byť otočený na svojom streleckom stanovisku smerom k terčom, pričom hlaveň zbrane má namierenú
do bezpečného záchytného priestoru.
9.5.    Ak je vydaný signál STREĽBU ZASTAVIŤ, musia pretekári okamžite zastaviť streľbu a uviesť zbraň do bezpečnostného stavu. Zbrane odložiť ústím k terčom a nesmú sa ich dotýkať.
9.6     V prípade poruchy zbrane je strieľajúci povinný ohlásiť zdvihnutím ruky poruchu riadiacemu streľby, pričom je povinný konať tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo. Môže skúsiť zbraň vybiť prípadne zaistiť alebo inak zabezpečiť proti možnému náhodnému výstrelu. Pri „zlyhanej“ sa počká aspoň 15 sek. Až potom sa zbraň vybíja.
9.7     Dotýkať sa cudzej zbrane je možné len so súhlasom majiteľa.
9.8     K terčom môžu ísť pretekári len na pokyn riadiaceho streľby po vydaní signálu STRELNICA VOĽNÁ K TERČOM. Je zakázané brať si k terčom           zbrane – tieto musia zostať odložené v bezpečnostnom stave na streleckom stanovisku.
9.9     Po ukončení streľby riadiaci streľby vydá signál K PREHLIADKE ZBRAŇ. Strelec uvedie zbraň do bezpečnostného stavu a predloží riadiacemu streľby k prehliadke zbraň, či je nábojová komora prázdna. U samočinných zbraní vykoná výstrel na sucho smerom k terčom, zbraň zaistí a odloží.
9.10   Pretekári sú povinní upozorniť riadiaceho streľby na akúkoľvek nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k zraneniu osôb alebo poškodenie majetku.

10.0   PRIEBEH STREĽBY
10.1   Každý pretekár dostane zodpovedajúci počet terčov pre príslušnú disciplínu.V limitovanom čase si pripevní terč na strelišti.
10.2   Každému pretekárovi musí byť pred začiatkom preteku daný čas na prípravu. Terče musia byť pripevnené pred prípravou.
10.3   Čas na prípravu je limitovaný. Keď je pretekár pripravený, po signáli NABÍJAŤ
a ŠTART strieľa 5 nástreľných rán do terča v polohe ľah.
10.4   Po ukončení streľby na signál K PREHLIADKE ZBRAŇ predloží zbraň k prehliadke riadiacemu streľby.
10.5   Po signáli STRELNICA JE VOĽNÁ, K TERČOM ide s určenou osobou pozrieť nástrel. Terč sa vymení, prípadne zalepí.
10.6   Vráti sa na strelecké stanovisko, zaujme polohu ležmo a strieľa 10 súťažných rán. Po odstrieľaní a prehliadke zbrani ide k terčom, kde sa uskutoční výmena terčov.
10.7   Vráti sa na strelecké stanovisko, zaujme polohu stojmo a strieľa 10 súťažných rán do terča. Poodstrieľaní a prehliadke zbrane ide k terčom, kde sa uskutoční výmena terčov.
10.8   Vráti sa na stanovište, zaujme polohu kľačmo a strieľa 10 súťažných rán do terča. Po odstrieľaní a prehliadke zbrane odloží zbraň vrátane streleckých pomôcok a uvoľní strelecké stanovisko ďalšiemu pretekárovi. K terčom už nejde. Výmenu terčov urobí určená osoba s novým nastupujúcim pretekárom.
10.9   Pretekárovi je zakázané dotýkať sa nastrelených terčov pri ich výmene počas preteku. Odobratie nastrelených terčov z terčového zariadenia robí výhradne osoba k tomu určená.
10.10Pozorovací ďalekohľad je možné používať pri nástrele na korekciu zásahov v terči. Počas streľby súťažných položiek môže byť pozorovací ďalekohľad použitý len za podmienky, že je zbraň vybitá, odložená a pretekár si kontroluje svoj nastrieľaný terč po odstrieľaní súťažnej položky.

11.0   ČASOVÉ LIMITY
11.1   Časový limit na prípravu je 5 minút. Počas celého preteku má pretekár 4x 5 minút
na prípravu.
11.2   Časový limit na 10 súťažných rán pre jednu polohu je 10 minút.
11.3   Časový limit pre pretekára na celý pretek je 50 minút.

12.0   ZÁVADY
12.1   Závady streliva si rieši každý pretekár sám v časovom limite pre pretek.
12.2   Závady a poruchy zbrane si rieši každý pretekár sám v časovom limite pre pretek. Pokiaľ uzná rozhodca, že sa jedná o závadu, ktorú nie je možné odstrániť a nebola zapríčinená pretekárom, môže povoliť opakovať celý pretek inou zbraňou v poslednej zmene. Zbraň musí zodpovedať pravidlám pre danú disciplínu a kategóriu.
12.3   Prípustné závady.
Strela uviazla v hlavni, zlyhal vyťahovač nábojníc, puška zlyhala, hoci spúšť bola spustená. Iné závady nezavinené pretekárom rieši hlavný rozhodca.

13.0   PREBIERKA A VÝBAVA
13.1   Každý pretekár musí mať zbrane, ktoré použije v preteku, v bezchybnom stave zodpovedajúcom pre príslušnú disciplínu a kategóriu. Zbraň schváli preberacia komisia. Pretekár musí používať rovnakú zbraň počas celého preteku.
13.2   Zbrane a vybavenie musia byť skontrolované pred začiatkom preteku.
13.3   Prebraté vybavenie a zbrane nesmú byť ani pred ani počas preteku upravované spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito pravidlami.
13.4   Prebierka zbraní a vybavenia platí v preteku len pre disciplínu a kategóriu, pre ktorú bola urobená.

14.0   PRAVIDLÁ CHOVANIA SA PRETEKÁROV A ROZHODCOV
14.1   Bezpečnosť pretekárov, rozhodcov aj divákov vyžaduje, aby všetci neustále dbali na bezpečnosť pri zaobchádzaní so zbraňou a pri pohybe na strelnici. To vyžaduje dodržiavanie poriadku od všetkých účastníkov.
14.2   Hlasité rušivé prejavy sú na strelnici zakázané, aj rozhodcovia musia obmedziť hovor za palebnou čiarou len na najnevyhnutnejší.
14.3   Pretekár sa musí dostaviť v stanovenom čase na strelecké stanovisko s potrebnou výbavou. Pokiaľ sa pretekár nedostaví v určenom čase a zmena už začala strieľať alebo už dostrieľala, je diskvalifikovaný.
14.4   Na streleckom stanovisku sú počas preteku len strelci, rozhodcovia a dozor. Výnimku tvorí len dozor nad strelcami, ktorí nemajú ešte zbrojný preukaz. Dozor sa smie dotýkať zbrane a radiť strelcovi len do signálu ŠTART. Počas preteku nehovorí s pretekárom, neradí a ani sa nedotýka zbrane. Dohliada len na bezpečnú streľbu svojho zverenca.

15.0   ROZHODCOVIA
15.1   Hlavný rozhodca – dbá na dôsledné dodržiavanie pravidiel streľby a propozícií konkrétnej súťaže.
15.2   Rozhodca na palebnej čiare (riadiaci streľby) – zodpovedá za riadenie samotného preteku. Počas preteku môže byť určený ďalší rozhodca          ako náhradník za práve strieľajúceho.
15.3   Rozhodcovia – vyhodnocujú terče. Sú menovaní rozhodcom na palebnej čiare a zaoberajú sa len vyhodnocovaním terčov. Pokiaľ sa zúčastnia preteku, ich terče hodnotí hlavný rozhodca, riadiaci streľby alebo iný rozhodca z radov súťažiacich rozhodcov.

16.0   DISCIPLINÁRNE USTANOVENIA A TRESTY
16.1   Všetci pretekári sú povinní poznať pravidlá a propozície súťaže a riadiť sa nimi.
16.2   Priestupky a tresty.
Pri porušení poriadku, pri priestupkoch proti nariadeniu rozhodcu na palebnej čiaremôže hlavný rozhodca uložiť nasledujúce tresty: a) napomenutie
b) diskvalifikáciu
16.3   Za viditeľné porušenie pravidiel (mimo pravidiel bezpečnosti) je pretekár napomenutý a pri opakovanom porušení diskvalifikovaný.
16.4   Pri skrývanom porušení pravidiel, pri porušení bezpečnostných pravidiel a keď nešportovým spôsobom ruší iných pretekárov, je diskvalifikovaný bez napomenutia.
16.5   Ak pretekár vystrelí ranu po signále „PAĽBU ZASTAVIŤ“, je diskvalifikovaný.

17.0   HODNOTENIE VÝSLEDKOV
17.1   Hodnotenie terčov sa robí vo vymedzenom priestore, do ktorého nemajú pretekári prístup.
17.2   Pre hodnotenie terčov sa používajú optické alebo zásuvné kalibre. V prípade, že musí byť použitý kaliber na terči, vstrel, ktorý je kalibrovaný, sa označí písmenom K v krúžku.

18.0   VYHODNOCOVANIE TERČOV
18.1   Každý vstrel sa počíta hodnotou kruhu, ktorý zasiahol. Hodnota kruhov sa počíta v celýchčíslach.
18.2   Hodnota zásahu sa stanoví podľa okraja vstrelu, ktorý je bližšie k stredu terča. Pokiaľ sa otvor po vstrele presvedčivo dotýka čiary kruhu s vyššou hodnotou, strelcovi sa počíta vyššia hodnota zásahu.
18.3   Pri sporných vstreloch je povinné použiťkaliber na presné stanovenie hodnoty zásahu.
18.4   Zásah terča, keď kruhy nie sú zasiahnuté, sa hodnotí 0.

19.0   ROVNOSŤ BODOV
19.1   Pri rovnosti bodov sa poradie určuje väčším počtom zásahov s najvyššou hodnotou v polohe stojmo.

20.0   CHYBY PRI STREĽBE
20.1   Každá rana,ktorú pretekár vystrelínáhodne pred pretekom (ale len po signáleNABÍJAŤ), musí byť hodnotená ako mínus 10 bodov, alebo vôbec nevystrelené do počtu súťažných rán.
20.2   Zásahy v cudzom terči

 1. Ak je možné jasne stanoviť, koho je ktorý zásah zo sporných zásahov v terči, pretekár, ktorý chybu zavinil, bude potrestaný odčítaním hodnoty zásahu v terči z hodnotenia súťažnej položky.
 2. Ak nie je možné jasne stanoviť, koho ktorý zásah zo sporných zásahov v terči je, pretekárovi, ktorému zásahy v terči chýbajú, sa odpočíta 10 bodov za každý chýbajúci zásah a pretekárovi, ktorému sa v terči zásahy nachádzajú, sa započíta 10 najlepších zásahov.

20.3   Ak pretekár vystrelí viac ako 10 súťažných rán do terča, za každú ranu v terči sa muodpočíta 10 bodov.
20.4   Ak vznáša pretekár námietku proti zásahu vo svojom terči, oznámi to rozhodcovi na palebnej čiare, aby nebol penalizovaný.
20.5   Pokiaľ pretekár strieľa do cudzieho terča a neprizná to, môže byť diskvalifikovaný.

21.0   PORADIE
21.1   Pre vyhlásenie poradia a odmenenie pretekárov v jednotlivých kategóriách musí byť splnená podmienka minimálne 5 strelcov v kategórii.
21.2   V prípade nižšieho počtu pretekárov sa neudeľuje cena len sa zverejnia dosiahnuté výsledky.

22.0   PROTESTY
22.1   Každý pretekár, ktorý sa domnieva, že bol poškodený, rušený, prípadne zdržiavaný, je oprávnený podať protest rozhodcovi.
22.2   Príslušný rozhodca, prípadne hlavný rozhodca, musí v najkratšom možnom čase rozhodnúť o jeho riešení.
22.3   Prípadné protesty proti vyhodnoteniu terčov musí pretekár podať najneskôr pol hodiny pred vyhlásením výsledkov.

23.0   ORGANIZAČNÝ VÝBOR
23.1   Úlohou organizačného výboru je príprava a uskutočnenie streleckej súťaže.
23.2   V organizačnom výbore sú všetci funkcionári, ktorí organizačne a technicky zabezpečujú a riadia streleckú súťaž.
23.3   Zodpovedá za prípravu základných dokumentov k súťaži (propozície, časový plán priebehu súťaže, výsledkové listiny a pod.)
23.4   Počas súťaže organizačne riadi činnosť všetkých funkcionárov.
23.5   Na majstrovských súťažiach ustanovuje jury z rozhodcov, pretekárov a členov organizačného výboru, ktorí riešia všetky podnety od pretekárov k priebehu, technickým problémom a výsledkom súťaže.

24.0   PLATNOSŤ PRAVIDIEL
24.1   Pravidlá v tomto znení platia pre rok 2009.
24.2   1. zmena pravidiel – 19.6.2009
24.3   2.zmena pravidiel – 1.1.2013
23.4   Pravidlá zostavil: ivanvalachovic(at)zmail.sk.