Vážení členovia, strelci a priatelia,

aj tento rok si Vás dovoľujem osloviť a požiadať Vás o podporu našich streleckých aktivít formou darovania 1,5 – 2 % z dane z príjmov, ktorú právnická alebo fyzická osoba odvádza priamo (ako firma alebo živnostník), alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec). Poskytnutie 1,5 % prípadne 2 %  nebude znamenať žiadny výdavok navyše,  pretože ide o časť dane, ktorú poskytne daňový úrad a     „n e p r e p a d n e“   tak v prospech štátneho  rozpočtu. Takýmto spôsobom  môžete podporiť  naše strelecké aktivity, ale  hlavne dostavbu  streleckého areálu  Fénix  Levice. Dávam do  pozornosti postup:  právnické osoby, ktoré chcú darovať 2 % z dane musia do 31. 03. 2017 akejkoľvek organizácii darovať 0,5 % z predpokladanej zaplatenej dane za rok 2016 (môže to byť aj príjemca 2 %). V tom prípade môže do daňového priznania určiť príjemcu vo výške 2 %. V prípade, že tak neučiní, môže určiť príjemcu len do výšky 1,5 %. Týka sa to len právnických osôb. U ostatných prispievateľov (SZČO a zamestnanci) sa nič nemení – poukazujú 2 %. Zamestnanci musia požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu. Z tohto dokladu sa vypočítajú 2 %. Vyplní sa vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (tlačivo je v prílohe). Obidva doklady sa posielajú príslušnému daňovému úradu, prípadne ich doručte do našej centrály. Termín pre právnické osoby a SZČO je 31. marec 2017 (je to súčasť daňového priznania), pre zamestnancov je  30. apríl 2017.  V prípade ďalších doplňujúcich informácii môžete volať centrálu 0905 681 231. Ak máte možnosť, oslovte aj svojich priateľov a známych, podporia dobrú a prospešnú vec.

S   pozdravom                                        Ivan Valachovič,  predseda OZTŠČR

Vážení členovia, priatelia strelci,

koniec roka sa nezadržateľne blíži a s ním aj posledné strelecké podujatie v tomto roku „ POSLEDNÝ VÝSTREL“, ktoré sme zorganizovali tentokrát na  pondelok 26. decembra na našej strelnici. Je to už tradičné stretnutie strelcov aj s rodinnými príslušníkmi, priateľmi a našimi sponzormi. Dovoľte mi, touto cestou, pozvať vás na toto strelecko–spoločenské podujatie, kde si zaspomíname na zážitky z našich súťaží, „ukujeme“ plány na novú športovú sezónu a v priateľskej, sviatočnej nálade sa pripravíme pozdraviť príchod nového roku 2017.  V prípade nepriaznivého počasia sa akcia prekladá na 31. decembra v zmysle pozvánky. O zmene vás budeme včas informovať. V mene organizačného výboru sa teším na stretnutie s vami. Ivan Valachovič

 

Vážení návštevníci,

v dôsledku intenzívneho využívania našej strelnice nastalo spomalenie prác spojených s ďalšou výstavbou a údržbou streleckého areálu. Pre zosúladenie návštevnosti a uvedených činností sme zaviedli od  01. 06. 2016 prevádzkové dni a hodiny pre našich členov a verejnosť. V tomto čase bude na strelnici vždy správca.  V ostatné dni sa bude robiť nutná údržba, úprava strelíšť a výstavba oddychových častí streleckého areálu.  Našou snahou do budúcnosti je zabezpečenie celodennej prevádzky strelnice v uvedených dňoch.

Za pochopenie ďakujeme.                                                                                                Ivan Valachovič

Otvorené: od: do:
Utorok: 14,00  h 18,00  h    pre členov
Štvrtok: 14,00  h 18,00  h    pre členov
Sobota: 14,00  h 18,00  h    pre členov
Nedeľa: 14,00  h 18,00  h    pre členov a verejnosť