Vážení členovia, strelci a priatelia.

Aj tento rok si Vás dovoľujem osloviť a požiadať Vás o podporu našich streleckých aktivít formou darovania 1 – 2 % z dane z príjmov, ktorú právnická alebo fyzická osoba odvádza priamo (ako firma alebo živnostník), alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec). Poskytnutie 1 % prípadne 2 %  nebude znamenať žiadny výdavok navyše,  pretože ide o časť dane, ktorú poskytne daňový úrad  a     „neprepadne“   tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom  môžete podporiť  naše strelecké aktivity, ale  hlavne dostavbu streleckého areálu  Fénix  Levice. Dávam do  pozornosti postup:  Právnické osoby, ktoré chcú darovať 1 % z dane a SZČO 2 % z dane musia do 31. 03. 2018  do daňového priznania vpísať údaje našej organizácie ako prijímateľa: IČO: 31196551  Okresné združenie technických a športových činností regiónov Levice, Poľná ul. č. 11 Levice 934 01. U zamestnancov sa nič nemení – poukazujú 2 %. Zamestnanci musia požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu. Z tohto dokladu sa vypočítajú 2 %. Vyplní sa vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (tlačivo je v prílohe). Obidva doklady sa posielajú príslušnému daňovému úradu, prípadne ich doručte do našej centrály. Termín pre právnické osoby a SZČO je  31. marec 2018 (je to súčasť daňového priznania), pre zamestnancov je  30. apríl 2018.  V prípade ďalších doplňujúcich informácii môžete volať centrálu 0905 681 231. Ak máte možnosť, oslovte aj svojich priateľov a známych, podporia dobrú a prospešnú vec.

S pozdravom                                                     Ivan  V a l a c h o v i č, predseda OZTŠČR