Pravidlá pre preteky v streľbe z malokalibrovky s optickým zameriavačom.
Minisniper  Levice

A) Všeobecné ustanovenia

1. Cieľom je stanoviť pravidlá športovej disciplíny tak, aby disciplína bola dostupná čo
najširšej skupine strelcov.
2. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých účastníkov preteku bez rozdielu kategórii.
3. Funkcionárom a účastníkom súťaže je zakázané absolvovať pretek pod vplyvom alkoholu,
drog, omamných látok a dopingu. Nerešpektovanie tohto ustanovenia je dôvodom k
diskvalifikácii.
4. Zmena pravidiel je možná iba po dohode s organizátorom súťaže. Zmena musí byť verejne
oznámená najmenej 1 mesiac pred začatím jej platnosti. Doporučuje sa zmenu oznámiť aj
v deň strelieb pred zahájením súťaže.
5. O prípadoch, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto pravidlách rozhoduje operatívne na mieste
riadiaci streľby a ak nie je ustanovený, preberá jeho právomoc hlavný rozhodca. 

B) Bezpečnosť

1. Pre zaistenie bezpečnosti je treba zaobchádzať zo všetkými zbraňami v areáli strelnice s
maximálnou opatrnosťou.
2. Pohyb v priestoroch strelnice je povolený iba s vybitou zbraňou , s otvoreným uzáverom
a vybratým zásobníkom. V puzdre smie byť uložená iba vybitá zbraň.
3. Zbraň sa môže nabíjať len na streleckom stanovisku a to až na pokyn riadiaceho streľby
na signál NABÍJAŤ. Strelec pri nabíjaní ( i prebíjaní) musí byť otočený na svojom
streleckom stanovisku smerom k terčom, pričom hlaveň zbrane má namierenú do priestoru
k terčom. Nabíja sa maximálne počtom nábojov ktorý bol stanoveným povelom.
4.  Bez povolenia riadiaceho streľby nie je možné vystreliť. Streľba na sucho a cvičné
mierenie je možné len na palebnej čiare a to iba v prípade ak sa v priestore pred palebnou
čiarou nenachádzajú žiadne osoby. Nerešpektovanie tohto pravidla môže byť dôvodom k
diskvalifikácií a vykázania zo strelnice.
5.  Ak je vydaný signál STREĽBU ZASTAVIŤ  musia pretekári okamžite zastaviť streľbu a
vybiť zbraň. Zbrane odložiť ústím  smerom k terčom a nesmú sa ich  dotýkať.
6. V prípade poruchy zbrane je strieľajúci povinný ohlásiť zdvihnutím ruky poruchu
riadiacemu streľby pričom je povinný konať tak aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo.
Môže skúsiť zbraň vybiť prípadne zaistiť alebo inak zabezpečiť proti možnému 
náhodnému výstrelu. Pri „zlyhanej“ sa počká aspoň 15 sek. A až potom sa vybíja zbraň.
7. Ktorýkoľvek z delegovaných rozhodcov môže vziať do ruky zbraň a vybavenie strelca bez
jeho povolenia, avšak s jeho vedomím a v jeho prítomnosti. Nikto iný sa nesmie strelcovho
vybavenia bez jeho povolenia a bez jeho prítomnosti dotýkať. Výnimkou je stav
bezprostredného ohrozenia bezpečnosti.
8. Za stav zbrane a vybavenia nesie plnú zodpovednosť strelec. U osôb nevlastniacich ZP a
strieľajúcich pod dohľadom musí byť dohliadajúca osoba zapísaná pri prezentácii v
štartovnej listine, pričom právomoci a zodpovednosti strelca prechádzajú na ňu v plnom
rozsahu.
9. V záujme bezpečnosti môže ktorýkoľvek rozhodca, ale i ktorýkoľvek strelec, zastaviť
streľbu povelom STOP! STREĽBU ZASTAVIŤ! Tento povel sú povinní počúvnuť všetci
strelci bez výnimky. Po tomto povele sú strelci povinní okamžite prerušiť streľbu, zbraň
vybiť a odložiť. Ďalej pokračovať v streľbe môžu až po povele rozhodcu na palebnej čiare
povelom NABÍJAŤ! a PÁĽ!
10. Strelci a ostatní účastníci sú povinní rozhodcu upozorniť na situácie, ktoré by mohli byť
nebezpečné alebo mohli zapríčiniť nehodu.
11. V prípade neregulárnych podmienok alebo podmienok ohrozujúcich bezpečný priebeh
pretekov má hlavný rozhodca právo pretek prerušiť alebo ukončiť.
12. Na palebnej čiare, vždy po dokončení streľby, je pretekár povinný zbraň vybiť,
vybrať zásobník , otvoriť záver a skontrolovať, či sa v nábojovej komore nenachádza
náboj.
13. Pre ochranu sluchu je strelcom funkcionárom a všetkým zúčastneným doporučené
používať pri streľbe chrániče sluchu.
14. Pre ochranu zraku je strelcom doporučené používať pri streľbe ochranné okuliare z
netrieštivého materiálu.   

C) Strelnica

1. Streľba prebieha výhradne z palebnej čiary na rôzne vzdialenosti do 100 m.
2. Na streleckom stanovišti smie byť v dobe streľby iba strelec, prípadne strelcom určený
pozorovateľ.
3. Strelecké stanovištia musia byť rozmerovo zhodné a musia disponovať zhodným
vybavením.
4. Terče sú atypické určené iba pre preteky v streľbe z malokalibrovky s optickým  
zameriavačom.   

D) Zbraň a vybavenie

1. Pri pretekoch je dovolené používať iba dlhé zbrane ráže  22LR.
2. Pre pretek je dovolené použiť akúkoľvek jednoranovú, opakovaciu alebo samonabíjaciu
malokalibrovku splňujúcu bod D1.
3. Remeň pre spevnenie ktorejkoľvek streleckej polohy je možné použiť iba v prípade, že je
súčasťou zbrane a svojou montážou a prevedením je dokázateľné použitie k prenosu zbrane
štandardným zavesením na rameno.
4. Pre podloženie zbrane v oblasti predpažbia je možné zvoliť oporu podľa vlastného
uváženia napr. dvojnožku namontovanú na zbrani, improvizovanú podložku za
pomoci vlastného oblečenia a vybavenia (napr. zložená celta, bunda, deka , vrecko s
pieskom a pod.). Používanie akejkoľvek inej opory je zakázané ( napr. nastreľovacie , alebo
benchrestové stojany a pod) .Po celú dobu preteku  strelec musí používať iba jednu
podložku , zvolenú na začiatku.
5. Povolená je opora v zadnej časti pažby – tzv. tretia nožička , ak je súčasťou pažby.   
6. Optické zameriavače je povolené používať bez obmedzenia priblíženia, priemeru objektívu,
nastavenie paralaxy a charakteru osnovy.
7. Špeciálne strelecké oblečenie a vybavenie podľa pravidiel ISSF pre olympijské, národné a
medzinárodné puškové disciplíny je zakázané s výnimkou streleckých okuliarov a remeňa,
pokiaľ tento slúži ako remeň nosný. (viď bod D3.)
8. Na zbraň nie je dovolené montovať alebo z nej snímať akékoľvek príslušenstvo v priebehu
preteku, tzn. že strelec musí absolvovať celý pretek so všetkým vybavením zbrane.    Výnimku tvorí dvojnožka, alebo tretia nožička , ktorú je dovolené zložiť pre polohy v
kľaku, v sede a v stoji.
9. Zbraň nie je dovolené meniť počas preteku. ( výnimka viď bod I4 ) 

E) Polohy k streľbe

1. Streľba v ľahu
Poloha vychádza zo štandardnej športovej, resp. taktickej, polohy. Opora predpažbia
a pažby je možná (viď Zbraň a vybavenie, body D3,D4,D5). Všetky ďalšie prostriedky pre
stabilizáciu polohy a zbrane sú zakázané.
2. Poloha v stoji
Poloha vychádza zo štandardnej športovej, resp. taktickej, polohy. Ruka, ktorou strelec
podopiera zbraň, sa môže opierať o strelcov trup. Pre stabilizáciu zbrane je možné použiť
remeň (viď Zbraň a vybavenie, bod 3 ). Strelec pri streľbe musí stáť na podlahe streliska
alebo na streleckej podložke. Všetky ďalšie prostriedky pre stabilizáciu polohy a zbrane sú
zakázané. Z dôvodu bezpečnosti je povolené pre odkladanie nábojov a nabíjanie zbrane  
použitie stolčeka alebo stoličky.
V kategórii JUNIOR je možné , po dohode s hlavným rozhodcom absolvovať položku v
ľahu.
3. Streľba v kľaku alebo v sede
Strelec sa môže rozhodnúť, či bude položku absolvovať v kľaku alebo v sede. Vo zvolenej  
polohe však musí absolvovať celú položku.
V prípade zdravotných problémov môže pretekár , po dohode s hlavným rozhodcom
absolvovať túto položku v stoji. V kategórii JUNIOR je možné , po dohode s hlavným
rozhodcom absolvovať položku ľahu.  
• Poloha v kľaku
Poloha vychádza zo štandardnej športovej polohy. Ruka , ktorá podopiera zbraň, môže byť
opretá o koleno. Pre stabilizáciu zbrane je možné použiť remeň. (viď Zbraň a vybavenie,
bod D3). Podložka pod nárt nohy je zakázaná.  Medzi sedaciu časť strelca a pätu sa nesmú
vkladať žiadne predmety. Všetky ďalšie  prostriedky pre stabilizáciu polohy a zbrane sú
zakázané. Z dôvodu bezpečnosti je povolené pre odkladanie nábojov použitie stolčeka alebo
stoličky.
• Poloha v sede
Poloha vychádza z taktickej polohy. Strelec sedí na zemi alebo podložke bez opory chrbta,
umiestnenie nôh je ľubovoľné, nohy sa nesmú dotýkať inej časti streliska okrem zeme alebo
podložky. Ruky držiace zbraň sa môžu opierať o strelcove nohy nebo trup. Zbraň sa môže
opierať aj o koleno. Pre stabilizáciu zbrane je možné použiť remeň (viď Zbraň a vybavenie,
bod D3). Všetky ďalšie prostriedky  pre  stabilizáciu polohy a zbrane sú zakázané. Z dôvodu
bezpečnosti je povolené pre  odkladanie nábojov použitie stolčeka alebo stoličky. 

F) Pozorovanie zásahov

1. Pre pozorovanie zásahov môže strelec po celú dobu preteku používať pozorovací
ďalekohľad. Jeho umiestnenie a používanie však nesmie rušiť ďalších strelcov a nesmie
mať vplyv na zhoršenie bezpečnosti na palebnej čiare.
2. Pozorovanie zásahov za účelom korekcie streľby ďalšou osobou – pozorovateľom  je
povolené , ale nesmie rušiť ostatných strelcov.   

G) Priebeh streľby a hodnotenie

1. O spôsobe prevedenia preteku, polohách, počte rán a časoch na jednotlivé položky budú
informovať propozície vydané ku každému preteku.
2. Pri zásahu čiary medzi hodnotami sa započítava vyššia hodnota, pri zásahu čiar medzi
terčom a nie-terčom sa započítava hodnota zásahu nie-terča.
3. Pri neštandardných a zvláštnych terčoch bude spôsob počítania bodov a bodová hodnota
terčov oznámená pred začiatkom strelieb.
4. V preteku víťazí pretekár s najvyšším bodovým ziskom zo súčtu všetkých súťažných
položiek. Ak sa pretekár  niektorej položky nezúčastní, započítava sa mu v tejto položke
0 bodov.
5. V prípade rovnosti bodov rozhoduje výsledok v poslednej (následne predposlednej atd.)
položke.
6. V prípade rovnosti bodov vo všetkých položkách rozhoduje rozstrel. Terč a vzdialenosť
určí hlavný rozhodca.   

H) Príprava pred pretekom 1. Pretekári musia byť včas oboznámení s propozíciami preteku, jeho priebehom a so
všetkými prípadnými zmenami oproti propozíciám. Propozície preteku a zmeny musia byť
zverejnené po celú dobu na informačnej tabuli , alebo k dispozícii ihneď na vyžiadanie od
organiátorov.   

I) Závady

1. V prípade, že strelec, rozhodca alebo ktokoľvek z účastníkov zistí na zbrani závadu
ohrozujúcu bezpečnosť strelca a priebeh streľby, musí túto skutočnosť bezprostredne
nahlásiť rozhodcovi na palebnej čiare a táto zbraň nesmie byť ďalej používaná k streľbe.
2. V prípade poruchy zbrane je pretekár povinný zbraň odložiť, nesmie ňou manipulovať a
zdvihnutím ruky privolá rozhodcu na palebnej čiare. V prípade odstrániteľnej závady môže
strelec odstrániť závadu sám na stanovišti pod dohľadom rozhodcu na palebnej čiare a za
dodržania všetkých bezpečnostných zásad, pričom nesmie rušiť ostatných strelcov. Závadu
môže strelec taktiež odstrániť z asistenciou mimo palebnej čiary v priestore vyhradenom
pre manipuláciu so zbraňou za dodržania všetkých bezpečnostných zásad.
3. Z hľadiska priebehu preteku nie je na závady braný zreteľ a pretekárovi nepatrí ani
predlženie času na položku, ani opakovanie položky.
4. Ak sa zbraň opraviť nedá a táto nie je k ďalšej streľbe spôsobilá, môže strelec so súhlasom
rozhodcu na palebnej čiare pokračovať v streľbe inou prevzatou zbraňou.
5. V prípade závady na zariadení strelnice má poškodený strelec nárok na predlženie času
streľby o čas nutný k odstráneniu závady alebo k opakovaniu položky. Posúdenie spôsobu
náhrady rieši hlavný rozhodca. Pri opakovaní závady rovnakého charakteru v ďalšom
priebehu preteku musí byť spôsob riešenia náhrady zhodný.   

J) Pravidlá správania pre pretekárov

1. Všetci pretekári musia vedieť – byť oboznámený s pravidlami týchto pretekov a musia byť
oboznámení s propozíciami preteku.
2. Všetci účastníci preteku musia vedieť a dodržiavať bezpečnostné ustanovenia.
3. Pretekár je povinný sa dostaviť k preteku načas a riadne vybavený. Pri prezentácií predloží
zbrojný preukaz a preukaz zbrane. V prípade, že sa jedná o osobu spôsobilú streľby len pod
dohľadom, dostaví sa k prezentácii so svojim dohliadajúcim, ktorý predloží uvedené
doklady. Osoba uvedená ako dohliadajúci bude zapísaná v štartovnej listine a protokole o
preteku.
4. Na palebnej čiare smie pretekár komunikovať iba s rozhodcom a svojím pozorovateľom.
Pozorovateľ môže komunikovať iba so svojím strelcom.
Dohliadajúca osoba smie komunikovať s pretekárom len v rámci dodržania bezpečnej
manipulácie so zbraňou.
5. V priebehu preteku môže pretekár opustiť svoje stanovisko iba zo súhlasom rozhodcu na
palebnej čiare a po uvedení zbrane do bezpečného stavu.
V blízkosti palebnej čiary nie je dovolené hlučné chovanie. Strelci a osoby určené k práci  
na palebnej čiare musia obmedziť hovor len na nutné záležitosti. Pokiaľ nie je na strelnici
vyhradený priestor pre divákov, sú diváci z priestoru palebnej čiary vylúčený. V prípade  
vyhradeného priestoru pre divákov sú diváci povinný sa zdržovať len v tomto priestore za
dodržania podmienky minimálneho hluku. Rozhodca na palebnej čiare je povinný zaistiť
aby hluk od divákov bol minimálny. Má právo rušiace osoby napomenúť, prípadne ich
vykázať  z priestoru strelnice.
6. Ak pretekár , jeho pozorovateľ alebo jeho dohliadajúci poruší pravidlá alebo sa chová
nešportovo, bude pretekár potrestaný
• Napomenutím
• Zrážkou bodov na úrovni najlepšieho zásahu z položky, v ktorej došlo k previneniu
• Diskvalifikáciou
Napomenutie môže previesť ktorýkoľvek rozhodca.
Zrážku bodov môže urobiť rozhodca na palebnej čiare, alebo hlavný rozhodca. O treste je
spísaný záznam v protokole z preteku.
Potrestanie diskvalifikáciou môže uložiť iba zasadanie rozhodcov. O treste je spísaný
záznam v protokole preteku
7. Zrážkou bodu na úrovni najlepšieho zásahu z položky, v ktorej došlo k previneniu bude
pretekár potrestaný:
• Ak neodstráni vytknutú chybu (opätovne napomenutý v rovnakej záležitosti)
• Za opakované nešportové chovanie
• Ak vystrelí pred povelom ŠTART po povele NABÍJAŤ
• Ak vystrelí po povele STOP pred povelom VYBIŤ.
8. Diskvalifikáciou bude pretekár potrestaný:
• Za úmyselné a vedomé porušenie pravidiel v snahe získať výhodu nešportovým spôsobom
• Za závažné porušenie bezpečnostných pravidiel – pohyb po strelnici s nabitou zbraňou, ak
vystrelí pred povelom NABÍJAŤ alebo po povele STOP, VYBIŤ, ZBRANE ODLOŽIŤ –  
klasifikované ako nedovolená manipulácia so zbraňou.
• V prípade akejkoľvek manipulácie s cudzou zbraňou bez vedomia jej majiteľa. Výnimku
tvorí odstránenie bezprostredne nebezpečnej situácie.
• V prípade hrubého nešportového chovania.   

K) Protesty   

1. Protesty proti nedovolenému spôsobu streľby alebo podmienkam preteku sa podávajú
osobne bezprostredne po zistení predmetu protestu rozhodcovi na palebnej čiare. V
sporných prípadoch o proteste rozhoduje zasadanie ROZHODCOV.
2. Protesty proti hodnoteniu a výsledkom sa podávajú hlavnému rozhodcovi osobne do 30
min. po zverejnení výsledkov.
3. Vklad pri podaní protestu je 5 Eur. V prípade neoprávnenosti protestu vklad
prepadá v prospech organizátora preteku a pretekár je potrestaný napomenutím. V prípade
každého ďalšieho neoprávneného protestu v preteku je pretekár potrestaný zrážkou 5 bodov
z celkového hodnotenia. O treste je prevedený záznam v protokole zo preteku.   L) Zasadanie KOMISIE  ROZHODCOV 1. Rieši sporné záležitosti vzniknuté v priebehu preteku, protesty a tresty vymenované
pravidlami.
2. V prípade, že dôjde k nerozhodnému výsledku hlasov členov KOMISIE, má rozhodujúci
hlas hlavný rozhodca.
3. Proti výroku zasadania KOMISIE nie je odvolanie, preto by jej členovia mali postupovať
nanajvýš uvážlivo, s nadhľadom a s vylúčením emócii.
4. Zasadanie KOMISIE je neverejné.   

M) Propozície jednotlivých pretekov 1. Musia byť zverejnené najneskôr 2 týždne pred dátumom konania preteku
2. Musia obsahovať:
• Meno usporiadajúcej organizácie
• Dátum, čas a miesto konania preteku – doporučuje sa uviesť príjazdovú trasu
• Spôsob prihlásenia – kontaktné údaje, termín prihlášok, výška štartovného
• Priebeh preteku
– polohy k streľbe
– počet rán v jednotlivých úlohách s vyznačením nástrelu , prípadne uvedenie–bez nástrelu
– vzdialenosti streľby,
– čas na jednotlivé úlohy
Doporučuje sa popis vybavenia strelnice, počet stanovíšť, podložky, stolíky apod.   

N) Platnosť pravidiel   1. Pravidlá sú platné od 1.4.2009
2. Aktualizácia     1.6.2009
3. Aktualizácia     1.4.2011                                                             

pravidlá upravil a zostavil          P. Malovič