Dňa 11. novembra 2015 vo veku nedožitých 51 rokov zomrel náš dlhoročný člen a dobrý priateľ Peter B u d a v á r y. Peťo bol zapáleným športovým strelcom a propagátorom našej strelnice. Bol sponzorom viacerých streleckých súťaží a k streleckému športu priviedol aj svojho syna Petra. V Peťovi stráca naša organizácia dobrého chlapa a veľkého priateľa športovej streľby. Česť jeho pamiatke !                                                                                                                                                                                                                                             Ivan Valachovič

 

 

Výška členského na kalendárny rok je 25 € a bola schválená na obdobie rokov 2015 – 2019. Úhrada je možná osobne v centrále, alebo prevodom na účet č. 4004419165/7500. Do poznámky treba uviesť svoje meno prípadne číslo členského preukazu. Členské je možné zaplatiť aj na viac rokov dopredu. Je to každého člena osobné rozhodnutie. Úhrada pre príslušný kalendárny rok, je do 31.marca.