Vážení členovia,  priatelia strelci ,

            stojíme pred najkrajšími dňami v roku, vianočnými sviatkami. Nalaďme sa do atmosféry nadchádzajúcich sviatočných dní. Vytvorme si vo svojom vnútri i v kruhu svojich najbližších vianočnú pohodu.

            Koniec roka je, okrem osláv, aj príležitosťou na zhodnotenie roka, ktorý už za pár dní bude minulosťou. Je tu čas  bilancovania aj prijímania predsavzatí do  nového roka.

Tento rok sa niesol v duchu výrazného nárastu členskej základne, čo ma nesmierne teší, lebo je potvrdením našich dlhodobých cieľov v oblasti rekreačnej športovej streľby. Pokračovali sme v úpravách a zariaďovaní  nových klubových priestorov. Na streleckom areáli sme zrealizovali čiastočnú rekonštrukciu 300 m strelnice. Začali sme s postupným zalesňovaním trávnatých plôch. Z vyzbieraných prostriedkov sme vybudovali oplotenie so vstupnou bránou do areálu strelnice. Uskutočnili sme 33 rôznych streleckých podujatí. Strelecký areál sa aj v tomto roku stal miestom pravidelných stretnutí pri táboráku s rodinnými príslušníkmi a našimi priateľmi. Aktívne sme sa zapojili do ochrany práv držiteľov zbraní, ktorá je súčasťou pripravovanej novej zbraňovej legislatívy. Aj tento rok sme svojou činnosťou a propagáciou upevnili svoje postavenie v streleckom športe. S pocitom hrdosti môžem povedať, že spoločným úsilím budujeme organizáciu, ktorá je uznávaná a rešpektovaná.

Prichádzajúci nový rok stavia pred nás nové výzvy a úlohy. Za najdôležitejšiu považujem začať prípravné práce na vybudovanie infraštruktúry  na našom streleckom areáli. Už dlhodobo pociťujeme potrebu vybudovať priestory pre oddych a relax. Čaká nás organizačné zabezpečenie a uskutočnenie majstrovstiev Slovenska, ako aj ďalších 31 plánovaných streleckých podujatí. Plánujeme začať s mestom rokovania o prenájme plôch, s perspektívou prebudovania 300 m strelnice na 500 m, čím by sme sa posunuli k možnostiam organizovať aj medzinárodné strelecké podujatia.

Vážení členovia, milí priatelia, prajem vám radostné a pokojné prežitie blížiacich sa sviatkov v kruhu najbližších, ale predovšetkým vám prajem dobré zdravie, veselú myseľ, aby ste krásny pocit vianočných sviatkov nosili v srdci po celý rok 2017.

                                                                                                        Ivan  V a l a c h o v i č, predseda

Vážení členovia, priatelia strelci,

koniec roka sa nezadržateľne blíži a s ním aj posledné strelecké podujatie v tomto roku „ POSLEDNÝ VÝSTREL“, ktoré sme zorganizovali tentokrát na  pondelok 26. decembra na našej strelnici. Je to už tradičné stretnutie strelcov aj s rodinnými príslušníkmi, priateľmi a našimi sponzormi. Dovoľte mi, touto cestou, pozvať vás na toto strelecko–spoločenské podujatie, kde si zaspomíname na zážitky z našich súťaží, „ukujeme“ plány na novú športovú sezónu a v priateľskej, sviatočnej nálade sa pripravíme pozdraviť príchod nového roku 2017.  V prípade nepriaznivého počasia sa akcia prekladá na 31. decembra v zmysle pozvánky. O zmene vás budeme včas informovať. V mene organizačného výboru sa teším na stretnutie s vami. Ivan Valachovič

 

Vážení návštevníci,

v dôsledku intenzívneho využívania našej strelnice nastalo spomalenie prác spojených s ďalšou výstavbou a údržbou streleckého areálu. Pre zosúladenie návštevnosti a uvedených činností sme zaviedli od  01. 06. 2016 prevádzkové dni a hodiny pre našich členov a verejnosť. V tomto čase bude na strelnici vždy správca.  V ostatné dni sa bude robiť nutná údržba, úprava strelíšť a výstavba oddychových častí streleckého areálu.  Našou snahou do budúcnosti je zabezpečenie celodennej prevádzky strelnice v uvedených dňoch.

Za pochopenie ďakujeme.                                                                                                Ivan Valachovič

Otvorené: od: do:
Utorok: 14,00  h 18,00  h    pre členov
Štvrtok: 14,00  h 18,00  h    pre členov
Sobota: 14,00  h 18,00  h    pre členov
Nedeľa: 14,00  h 18,00  h    pre členov a verejnosť

Ďakujem účastníkom III. roč. Letného stretnutia strelcov za príjemnú atmosféru, ktorú vytvorili svojou prítomnosťou na tohtoročnom sústredení. Obrazová dokumentácia vystihuje atmosféru uskutočneného podujatia – stretnutie s rodinnými príslušníkmi, stanovačka, spoločná príprava stravy, ale predovšetkým diskusia o streľbe a všetkom, čo s ňou súvisí. Sobota bola venovaná aktívnej streľbe, dokonca sa pokusne vyskúšala aj streľba na 300 m v nočných podmienkach. Uskutočnený III. ročník potvrdil potrebu aspoň raz ročne usporiadať takéto strelecké podujatie. Pripomienka bola vznesená k výberu  termínu, ktorý by  nekolidoval s oslavami MDD,  resp. inými sviatkami. Nech žije IV.ročník!             Ivan Valachovič

 

V dňoch 3. – 5. júna sa už po tretí krát stretneme na letnom sústredení strelcov, priaznivcov a sponzorov športovej streľby. Ústrednou myšlienkou tohtoročného stretnutia je „ AKO PODPOROVAŤ STRELECKÝ ŠPORT “.

Budeme radi, keď medzi nás prídete a prinesiete nové podnety, prípadne si len prídete oddýchnuť a zrelaxovať do príjemného prostredia našej strelnice. Načrtnutý program stretnutia nájdete tu. Odporúčame, aby ste si do výbavy na stanovačku pribalili aj plavky, pretože je už v prevádzke aj rekreačný areál Margita – Ilona.       Ivan Valachovič

 

 

 

Vážení priaznivci športovej streľby,

 

len pár hodín nás delí od Nového roku. Je to príležitosť na krátke zastavenie a zhodnotenie našej činnosti. Dovoľte mi pri tejto príležitosti vysloviť pár myšlienok a ohliadnutie za odchádzajúcim rokom.

Rok 2015 bol pre nás významný z viacerých dôvodov. Máme za sebou štvrťstoročie činnosti a organizačnej výstavby našej organizácie. Keď sme v roku 1990 zakladali naše občianske združenie, išli sme do toho z víziou „To čo urobíme pre seba, zomrie s nami. To čo urobíme pre druhých zostane a je nesmrteľné.“ Uplynulých 25 rokov potvrdilo správnosť našej myšlienky. Nebola to ľahká cesta. Máme však veľkú, činorodú organizáciu, ktorá sa vie prezentovať dosiahnutými úspechmi, či už v oblasti streleckého športu alebo výstavby streleckého areálu. Spoločným úsilím sme vybudovali a stále budujeme najväčší strelecký areál na Slovensku, ktorý sa dostáva do povedomia našich, ale už aj zahraničných strelcov. Naše aktivity v tejto oblasti  len potvrdzujú opodstatnenosť existencie strelnice a jej bohatú 160 ročnú históriu. Sme organizácia, ktorá je uznávaná a rešpektovaná. Ďakujem mojim priateľom sponzorom, ako aj vám všetkým, ktorí ste finančne alebo technikou prispeli k budovaniu nášho streleckého zázemia. Kus náročnej a poctivej práce sa urobil aj na poli propagácie a zviditeľnenia našej organizácie  a streleckých aktivít. Uskutočnili sme 40 streleckých podujatí. Areál sa stal miestom neformálnych spoločenských stretnutí rodinných príslušníkov a fanúšikov, ktorí nás podporujú v našej činnosti. Do tohto roku sme vstupovali novou internetovou stránkou, na ktorej sa snažíme v širokom spektre spopularizovať našu činnosť. Prezrelo si ju už viac ako  21 000 návštevníkov. Je to vysvedčenie, že to, čo robíme, robíme dobre. Príchod Nového roku nám prináša aj nové výzvy. Strelnicu máme vybudovanú, chýba nám však infraštruktúra. To bude našou hlavnou úlohou v nadchádzajúcom roku. Vybudovať spoločenské priestory, dokončiť oplotenie strelnice, revitalizovať prístupové komunikácie a pokračovať v zalesňovaní a výsadbe ovocných stromov. To sú len niektoré z aktivít, ktoré nás čakajú. Ďalšie prinesie každodenný život.

Vážení členovia, bolo mi cťou s vami spolupracovať, či už na poli športovom, organizačnom alebo osobnom. Želám vám do Nového roku dobrú mušku, veľa pozitívnej energie, pohodu a zdravie.

S úctou

Ivan Valachovič, predseda OZTŠČR