Nezaradené

Vážení členovia, strelci a priatelia,

aj tento rok si Vás dovoľujem osloviť a požiadať Vás o podporu našich streleckých aktivít formou darovania 1,5 – 2 % z dane z príjmov, ktorú právnická alebo fyzická osoba odvádza priamo (ako firma alebo živnostník), alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec). Poskytnutie 1,5 % prípadne 2 %  nebude znamenať žiadny výdavok navyše,  pretože ide o časť dane, ktorú poskytne daňový úrad a     „n e p r e p a d n e“   tak v prospech štátneho  rozpočtu. Takýmto spôsobom  môžete podporiť  naše strelecké aktivity, ale  hlavne dostavbu  streleckého areálu  Fénix  Levice. Dávam do  pozornosti postup:  právnické osoby, ktoré chcú darovať 2 % z dane musia do 31. 03. 2017 akejkoľvek organizácii darovať 0,5 % z predpokladanej zaplatenej dane za rok 2016 (môže to byť aj príjemca 2 %). V tom prípade môže do daňového priznania určiť príjemcu vo výške 2 %. V prípade, že tak neučiní, môže určiť príjemcu len do výšky 1,5 %. Týka sa to len právnických osôb. U ostatných prispievateľov (SZČO a zamestnanci) sa nič nemení – poukazujú 2 %. Zamestnanci musia požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu. Z tohto dokladu sa vypočítajú 2 %. Vyplní sa vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (tlačivo je v prílohe). Obidva doklady sa posielajú príslušnému daňovému úradu, prípadne ich doručte do našej centrály. Termín pre právnické osoby a SZČO je 31. marec 2017 (je to súčasť daňového priznania), pre zamestnancov je  30. apríl 2017.  V prípade ďalších doplňujúcich informácii môžete volať centrálu 0905 681 231. Ak máte možnosť, oslovte aj svojich priateľov a známych, podporia dobrú a prospešnú vec.

S   pozdravom                                        Ivan Valachovič,  predseda OZTŠČR

Vážení členovia, priatelia strelci,

koniec roka sa nezadržateľne blíži a s ním aj posledné strelecké podujatie v tomto roku „ POSLEDNÝ VÝSTREL“, ktoré sme zorganizovali tentokrát na  pondelok 26. decembra na našej strelnici. Je to už tradičné stretnutie strelcov aj s rodinnými príslušníkmi, priateľmi a našimi sponzormi. Dovoľte mi, touto cestou, pozvať vás na toto strelecko–spoločenské podujatie, kde si zaspomíname na zážitky z našich súťaží, „ukujeme“ plány na novú športovú sezónu a v priateľskej, sviatočnej nálade sa pripravíme pozdraviť príchod nového roku 2017.  V prípade nepriaznivého počasia sa akcia prekladá na 31. decembra v zmysle pozvánky. O zmene vás budeme včas informovať. V mene organizačného výboru sa teším na stretnutie s vami. Ivan Valachovič

 

Vážení návštevníci,

v dôsledku intenzívneho využívania našej strelnice nastalo spomalenie prác spojených s ďalšou výstavbou a údržbou streleckého areálu. Pre zosúladenie návštevnosti a uvedených činností sme zaviedli od  01. 06. 2016 prevádzkové dni a hodiny pre našich členov a verejnosť. V tomto čase bude na strelnici vždy správca.  V ostatné dni sa bude robiť nutná údržba, úprava strelíšť a výstavba oddychových častí streleckého areálu.  Našou snahou do budúcnosti je zabezpečenie celodennej prevádzky strelnice v uvedených dňoch.

Za pochopenie ďakujeme.                                                                                                Ivan Valachovič

Otvorené: od: do:
Utorok: 14,00  h 18,00  h    pre členov
Štvrtok: 14,00  h 18,00  h    pre členov
Sobota: 14,00  h 18,00  h    pre členov
Nedeľa: 14,00  h 18,00  h    pre členov a verejnosť

 

V dňoch 3. – 5. júna sa už po tretí krát stretneme na letnom sústredení strelcov, priaznivcov a sponzorov športovej streľby. Ústrednou myšlienkou tohtoročného stretnutia je „ AKO PODPOROVAŤ STRELECKÝ ŠPORT “.

Budeme radi, keď medzi nás prídete a prinesiete nové podnety, prípadne si len prídete oddýchnuť a zrelaxovať do príjemného prostredia našej strelnice. Načrtnutý program stretnutia nájdete tu. Odporúčame, aby ste si do výbavy na stanovačku pribalili aj plavky, pretože je už v prevádzke aj rekreačný areál Margita – Ilona.       Ivan Valachovič

 

 

 

Vážení priaznivci športovej streľby,

 

len pár hodín nás delí od Nového roku. Je to príležitosť na krátke zastavenie a zhodnotenie našej činnosti. Dovoľte mi pri tejto príležitosti vysloviť pár myšlienok a ohliadnutie za odchádzajúcim rokom.

Rok 2015 bol pre nás významný z viacerých dôvodov. Máme za sebou štvrťstoročie činnosti a organizačnej výstavby našej organizácie. Keď sme v roku 1990 zakladali naše občianske združenie, išli sme do toho z víziou „To čo urobíme pre seba, zomrie s nami. To čo urobíme pre druhých zostane a je nesmrteľné.“ Uplynulých 25 rokov potvrdilo správnosť našej myšlienky. Nebola to ľahká cesta. Máme však veľkú, činorodú organizáciu, ktorá sa vie prezentovať dosiahnutými úspechmi, či už v oblasti streleckého športu alebo výstavby streleckého areálu. Spoločným úsilím sme vybudovali a stále budujeme najväčší strelecký areál na Slovensku, ktorý sa dostáva do povedomia našich, ale už aj zahraničných strelcov. Naše aktivity v tejto oblasti  len potvrdzujú opodstatnenosť existencie strelnice a jej bohatú 160 ročnú históriu. Sme organizácia, ktorá je uznávaná a rešpektovaná. Ďakujem mojim priateľom sponzorom, ako aj vám všetkým, ktorí ste finančne alebo technikou prispeli k budovaniu nášho streleckého zázemia. Kus náročnej a poctivej práce sa urobil aj na poli propagácie a zviditeľnenia našej organizácie  a streleckých aktivít. Uskutočnili sme 40 streleckých podujatí. Areál sa stal miestom neformálnych spoločenských stretnutí rodinných príslušníkov a fanúšikov, ktorí nás podporujú v našej činnosti. Do tohto roku sme vstupovali novou internetovou stránkou, na ktorej sa snažíme v širokom spektre spopularizovať našu činnosť. Prezrelo si ju už viac ako  21 000 návštevníkov. Je to vysvedčenie, že to, čo robíme, robíme dobre. Príchod Nového roku nám prináša aj nové výzvy. Strelnicu máme vybudovanú, chýba nám však infraštruktúra. To bude našou hlavnou úlohou v nadchádzajúcom roku. Vybudovať spoločenské priestory, dokončiť oplotenie strelnice, revitalizovať prístupové komunikácie a pokračovať v zalesňovaní a výsadbe ovocných stromov. To sú len niektoré z aktivít, ktoré nás čakajú. Ďalšie prinesie každodenný život.

Vážení členovia, bolo mi cťou s vami spolupracovať, či už na poli športovom, organizačnom alebo osobnom. Želám vám do Nového roku dobrú mušku, veľa pozitívnej energie, pohodu a zdravie.

S úctou

Ivan Valachovič, predseda OZTŠČR