Anna Péliová

P r i a z n i v c i   š p o r t o v e j   s t r e ľ b y !

Pozývame Vás na Steel Challenge  pod názvom  “Železný máj”, ktorý sa uskutoční dňa 27. mája 2017  (v sobotu) na strelnici Horáreň v  Novom Tekove. Usporiadateľom  súťaže je ŠK Corgoň Nitra.   Všetci ste  srdečne vítaní! Bližšie informácie a registrácia na www.shootingarea.eu

Na Vašu účasť sa teší usporiadateľ!

Vážení členovia, strelci a priatelia,

aj tento rok si Vás dovoľujem osloviť a požiadať Vás o podporu našich streleckých aktivít formou darovania 1,5 – 2 % z dane z príjmov, ktorú právnická alebo fyzická osoba odvádza priamo (ako firma alebo živnostník), alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec). Poskytnutie 1,5 % prípadne 2 %  nebude znamenať žiadny výdavok navyše,  pretože ide o časť dane, ktorú poskytne daňový úrad a     „n e p r e p a d n e“   tak v prospech štátneho  rozpočtu. Takýmto spôsobom  môžete podporiť  naše strelecké aktivity, ale  hlavne dostavbu  streleckého areálu  Fénix  Levice. Dávam do  pozornosti postup:  právnické osoby, ktoré chcú darovať 2 % z dane musia do 31. 03. 2017 akejkoľvek organizácii darovať 0,5 % z predpokladanej zaplatenej dane za rok 2016 (môže to byť aj príjemca 2 %). V tom prípade môže do daňového priznania určiť príjemcu vo výške 2 %. V prípade, že tak neučiní, môže určiť príjemcu len do výšky 1,5 %. Týka sa to len právnických osôb. U ostatných prispievateľov (SZČO a zamestnanci) sa nič nemení – poukazujú 2 %. Zamestnanci musia požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu. Z tohto dokladu sa vypočítajú 2 %. Vyplní sa vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (tlačivo je v prílohe). Obidva doklady sa posielajú príslušnému daňovému úradu, prípadne ich doručte do našej centrály. Termín pre právnické osoby a SZČO je 31. marec 2017 (je to súčasť daňového priznania), pre zamestnancov je  30. apríl 2017.  V prípade ďalších doplňujúcich informácii môžete volať centrálu 0905 681 231. Ak máte možnosť, oslovte aj svojich priateľov a známych, podporia dobrú a prospešnú vec.

S   pozdravom                                        Ivan Valachovič,  predseda OZTŠČR

V druhý sviatok vianočný, za príjemného, skoro jarného počasia, sme sa naposledy v tomto roku stretli na streleckom podujatí POSLEDNÝ VÝSTREL. Krásne slnečné počasie pritiahlo na strelnicu do Levíc strelcov z blízkeho okolia i vzdialenejších miest.  Stretnutie je už tradičným koncoročným podujatím, keď si strelci majú možnosť zastrieľať na netradičné terče. Na palebnej čiare bolo možné vidieť plejádu rôznych zbraní, od perkusných až po moderné športové. Strieľalo sa na všetkých strelištiach. Popoludní sme varili kapustnicu, boli pripravené rôzne pochúťky, horúci čaj, opekalo sa pri táboráku. S prichádzajúcim večerom streľba postupne ustávala a prešli sme do spoločenskej časti, ktorej sa zúčastnili už aj naše rodiny, priatelia, známi. Príjemnú atmosféru umocňovalo najmä veľké množstvo detí, ktoré mali veľkú radosť z hromadného vypúšťanie balónov a teplovzdušných lampiónov šťastia. Stretnutie sme ukončili veľkým ohňostrojom. Atmosféru vám priblíži niekoľko záberov a krátke video z akcie.

Ďakujem vám, priatelia, za krásny zážitok a pekné ukončenie streleckej sezóny 2016.

Ivan Valachovič, predseda

 

Vážení členovia,  priatelia strelci ,

            stojíme pred najkrajšími dňami v roku, vianočnými sviatkami. Nalaďme sa do atmosféry nadchádzajúcich sviatočných dní. Vytvorme si vo svojom vnútri i v kruhu svojich najbližších vianočnú pohodu.

            Koniec roka je, okrem osláv, aj príležitosťou na zhodnotenie roka, ktorý už za pár dní bude minulosťou. Je tu čas  bilancovania aj prijímania predsavzatí do  nového roka.

Tento rok sa niesol v duchu výrazného nárastu členskej základne, čo ma nesmierne teší, lebo je potvrdením našich dlhodobých cieľov v oblasti rekreačnej športovej streľby. Pokračovali sme v úpravách a zariaďovaní  nových klubových priestorov. Na streleckom areáli sme zrealizovali čiastočnú rekonštrukciu 300 m strelnice. Začali sme s postupným zalesňovaním trávnatých plôch. Z vyzbieraných prostriedkov sme vybudovali oplotenie so vstupnou bránou do areálu strelnice. Uskutočnili sme 33 rôznych streleckých podujatí. Strelecký areál sa aj v tomto roku stal miestom pravidelných stretnutí pri táboráku s rodinnými príslušníkmi a našimi priateľmi. Aktívne sme sa zapojili do ochrany práv držiteľov zbraní, ktorá je súčasťou pripravovanej novej zbraňovej legislatívy. Aj tento rok sme svojou činnosťou a propagáciou upevnili svoje postavenie v streleckom športe. S pocitom hrdosti môžem povedať, že spoločným úsilím budujeme organizáciu, ktorá je uznávaná a rešpektovaná.

Prichádzajúci nový rok stavia pred nás nové výzvy a úlohy. Za najdôležitejšiu považujem začať prípravné práce na vybudovanie infraštruktúry  na našom streleckom areáli. Už dlhodobo pociťujeme potrebu vybudovať priestory pre oddych a relax. Čaká nás organizačné zabezpečenie a uskutočnenie majstrovstiev Slovenska, ako aj ďalších 31 plánovaných streleckých podujatí. Plánujeme začať s mestom rokovania o prenájme plôch, s perspektívou prebudovania 300 m strelnice na 500 m, čím by sme sa posunuli k možnostiam organizovať aj medzinárodné strelecké podujatia.

Vážení členovia, milí priatelia, prajem vám radostné a pokojné prežitie blížiacich sa sviatkov v kruhu najbližších, ale predovšetkým vám prajem dobré zdravie, veselú myseľ, aby ste krásny pocit vianočných sviatkov nosili v srdci po celý rok 2017.

                                                                                                        Ivan  V a l a c h o v i č, predseda

Vážení členovia, priatelia strelci,

koniec roka sa nezadržateľne blíži a s ním aj posledné strelecké podujatie v tomto roku „ POSLEDNÝ VÝSTREL“, ktoré sme zorganizovali tentokrát na  pondelok 26. decembra na našej strelnici. Je to už tradičné stretnutie strelcov aj s rodinnými príslušníkmi, priateľmi a našimi sponzormi. Dovoľte mi, touto cestou, pozvať vás na toto strelecko–spoločenské podujatie, kde si zaspomíname na zážitky z našich súťaží, „ukujeme“ plány na novú športovú sezónu a v priateľskej, sviatočnej nálade sa pripravíme pozdraviť príchod nového roku 2017.  V prípade nepriaznivého počasia sa akcia prekladá na 31. decembra v zmysle pozvánky. O zmene vás budeme včas informovať. V mene organizačného výboru sa teším na stretnutie s vami. Ivan Valachovič