Vážení členovia,  priatelia strelci ,

            stojíme pred najkrajšími dňami v roku, vianočnými sviatkami. Nalaďme sa do atmosféry nadchádzajúcich sviatočných dní. Vytvorme si vo svojom vnútri i v kruhu svojich najbližších vianočnú pohodu.

            Koniec roka je, okrem osláv, aj príležitosťou na zhodnotenie roka, ktorý už za pár dní bude minulosťou. Je tu čas  bilancovania aj prijímania predsavzatí do  nového roka.

Tento rok sa niesol v duchu výrazného nárastu členskej základne, čo ma nesmierne teší, lebo je potvrdením našich dlhodobých cieľov v oblasti rekreačnej športovej streľby. Pokračovali sme v úpravách a zariaďovaní  nových klubových priestorov. Na streleckom areáli sme zrealizovali čiastočnú rekonštrukciu 300 m strelnice. Začali sme s postupným zalesňovaním trávnatých plôch. Z vyzbieraných prostriedkov sme vybudovali oplotenie so vstupnou bránou do areálu strelnice. Uskutočnili sme 33 rôznych streleckých podujatí. Strelecký areál sa aj v tomto roku stal miestom pravidelných stretnutí pri táboráku s rodinnými príslušníkmi a našimi priateľmi. Aktívne sme sa zapojili do ochrany práv držiteľov zbraní, ktorá je súčasťou pripravovanej novej zbraňovej legislatívy. Aj tento rok sme svojou činnosťou a propagáciou upevnili svoje postavenie v streleckom športe. S pocitom hrdosti môžem povedať, že spoločným úsilím budujeme organizáciu, ktorá je uznávaná a rešpektovaná.

Prichádzajúci nový rok stavia pred nás nové výzvy a úlohy. Za najdôležitejšiu považujem začať prípravné práce na vybudovanie infraštruktúry  na našom streleckom areáli. Už dlhodobo pociťujeme potrebu vybudovať priestory pre oddych a relax. Čaká nás organizačné zabezpečenie a uskutočnenie majstrovstiev Slovenska, ako aj ďalších 31 plánovaných streleckých podujatí. Plánujeme začať s mestom rokovania o prenájme plôch, s perspektívou prebudovania 300 m strelnice na 500 m, čím by sme sa posunuli k možnostiam organizovať aj medzinárodné strelecké podujatia.

Vážení členovia, milí priatelia, prajem vám radostné a pokojné prežitie blížiacich sa sviatkov v kruhu najbližších, ale predovšetkým vám prajem dobré zdravie, veselú myseľ, aby ste krásny pocit vianočných sviatkov nosili v srdci po celý rok 2017.

                                                                                                        Ivan  V a l a c h o v i č, predseda